Onderwijs begeleiding

Naast het individueel begeleiden van kinderen in mijn praktijk op het gebied van ontwikkelen van executieve functies, zelfbeeld en mindset, geef ik deze begeleiding ook op scholen. Aan kinderen die ‘dreigen’ vast te lopen.

Ook begeleid ik hierbij de leerkracht, zodat het kind het geleerde in een veilige omgeving kan toepassen. Daarnaast spelen ouders een belangrijke rol in het coachingstraject. Omdat zij samen met hun kinderen de tools en vaardigheden gaan inzetten.

De laatste 2 jaar ben ik mij bezig gaan houden met het bijscholen van leerkrachten en dan vooral op het praktische deel. Hoe begeleid ik deze kinderen in de klas?

Onderwijs begeleiding

Naast het individueel begeleiden van kinderen in mijn praktijk op het gebied van ontwikkelen van executieve functies, zelfbeeld en mindset, geef ik deze begeleiding ook op scholen. Aan kinderen die ‘dreigen’ vast te lopen.

Ook begeleid ik hierbij de leerkracht, zodat het kind het geleerde in een veilige omgeving kan toepassen. Daarnaast spelen ouders een belangrijke rol in het coachingstraject. Omdat zij samen met hun kinderen de tools en vaardigheden gaan inzetten.

De laatste 2 jaar ben ik mij bezig gaan houden met het bijscholen van leerkrachten en dan vooral op het praktische deel. Hoe begeleid ik deze kinderen in de klas?

072bloei

Vraag jij je wel eens af?

 • Hoe ontdek ik talent in de klas?
 • Hoe signaleer ik hoogbegaafdheid bij leerlingen?
 • Hoe signaleer ik hoogsensitiviteit bij leerlingen?
 • Welke gedragsproblemen kunnen er ontstaan bij kinderen, wanneer hoogbegaafdheid niet gezien wordt?
 • Hoe voer ik diagnostische gesprekken?

Mareille biedt scholen en leerkrachten ondersteuning bij bovenstaande vraagstukken.

Een plusklas opzetten

Voor je een plusklas gaat opzetten, is het belangrijk om te weten waarom en vanuit welke motivatie je dit wilt. Is dit helder dan is het belangrijk om te weten of er voldoende draagvlak en kennis is binnen het team.

Als er voldoende kennis over hoogbegaafdheid is, dan kun je beter afstemmen op de onderwijsbehoeften van de hoogbegaafde leerling. Ook wordt het makkelijker om de uitgangspunten en doelen van peergroep- of plusklasonderwijs te bepalen.

Heeft jouw school een plusklas? Of wil je een plusklas gaan opzetten en kun je ondersteuning gebruiken bij het organiseren van praktische zaken? Wil je advies bij het stellen van doelen voor je plusklas? Of wil je advies over welke materialen je kunt inzetten en welke leerkrachtvaardigheden er nodig zijn?

Mareille begeleidt en helpt jou een gedegen en verantwoordelijke plusklas binnen de school op te zetten. Of een bestaande plusklas sterker en meer verantwoord maken.

Plusklas

Essentie

Tijdens de begeleiding behandelen we de volgende aspecten:

 • Doelen en vaardigheden van de plusklas
 • Leerkrachtvaardigheden van een plusklasleerkracht
 • (Verrijkende) materialen voor in de plusklas
 • Structuur, opbouw en geschikte werkvormen voor in de plusklas
 • Selectiemethodieken voor de plusklas
 • Opstellen van individuele leerdoelen van de plusleerlingen
 • Organisatorische en praktische zaken bij het opzetten van een plusklas

Begeleiding beleid hoogbegaafdheid

Werkt jouw school op meerdere fronten op het gebied van hoogbegaafde kinderen, maar staat er nog niets op papier? Mareille helpt je met het opstellen van een multifunctioneel en schoolbreed beleidsplan.

Dit kan een algemeen beleid voor meerkunners of hoogbegaafden zijn. Ook kan het beleid zijn dat zich speciaal richt op een plusklas binnen de school.

Werkwijze

Na een intakegesprek op school stellen we een gezamenlijk plan van aanpak op. Hierin staat de rolverdeling en een inschatting van het aantal uren dat nodig is om tot een gedegen en functioneel beleidsplan te komen. Vaak vormt de school een werkgroep HB, waarmee ik samenwerk. Deze werkgroep komt een paar keer per jaar bijeen om het beleidsplan te maken.

072bloei

Passend onderwijs en begeleiding leerlingen

De Wet passend onderwijs stelt dat alle leerlingen het onderwijs en de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. Oók hoogbegaafde leerlingen. Het ministerie van OCW stelt een subsidie beschikbaar voor het onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor deze groep leerlingen.

Scholen zijn dus verplicht om hoogbegaafde leerlingen te voorzien van onderwijs op maat. Maar wat is dat dan, passend onderwijs? Hoe geef je dat vorm, als er binnen het team eigenlijk maar weinig kennis over hoogbegaafdheid is?

Schoolniveau

Passend onderwijs begint voor alle leerlingen in de eigen groep, met differentiatie op minimaal drie niveaus. Voor hoogbegaafde leerlingen is het belangrijk dat zij minder herhaling krijgen aangeboden. Dit bereikt een leerkracht door de reguliere lesstof te compact te maken. De vrijgekomen tijd vult de leerkracht dan in met zinvol verrijkingsmateriaal.

Blijkt dit onvoldoende te zijn voor de leerling, dan kunnen we kijken naar andere oplossingen.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om groepsdoorbroken te werken. Leerlingen uit verschillende groepen werken dan (samen) aan verrijkingsopdrachten. Dit gebeurt dan vaak in een plusklas. Hierboven heb je kunnen lezen dat Mareille daar ook ondersteuning bij biedt.

Maatwerk begeleiding en professionalisering

Ik ondersteun samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en individuele scholen om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen effectief in te richten. Vanzelfsprekend is dit altijd maatwerk en sluit het aan bij jouw beginsituatie, verwachtingen en ambities. Een greep uit mogelijke activiteiten:

 • begeleiden van visievormingstraject en onderwijskundig beleid rondom het thema hoogbegaafdheid
 • ondersteuning bij de realisatie van een dekkend onderwijs- en ondersteuningsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen
 • advisering over concrete onderwijsaanpassingen (compacten, verrijken, versnellen)
 • advisering over invulling van Leren leren en studievaardigheden
 • ondersteunen bij het opzetten van een plusklas
 • coaching van reguliere leerkrachten, leerkrachten verrijkingsgroep en specialisten hoogbegaafdheid
 • thematische workshops hoogbegaafdheid in de klas
 • basis- en verdiepingscursus Omgaan met cognitief talent op school

Teamtraining op maat?

Mareille biedt teamtrainingen, geheel op maat en gepersonaliseerd naar de wensen van jouw school. Als jouw team behoefte heeft aan een middag basistraining, dan doen we dat.

Ben jij toe aan een vervolgstap en wil je informatie over specifieke onderwerpen, zoals onderpresteren, mindset, executieve functies en het maken van een beleidsstuk, dan ben je bij Mareille aan het juiste adres.

Ik kom bij jou op school, of we regelen een externe locatie voor jouw team. In overleg is vrijwel iedere invulling mogelijk.